Πιθανότητες

  • Εισάγουμε τις έννοιες του δειγματικού χώρου και των ενδεχομένων
  • Αναλύουμε τον αξιωματικό και τον κλασικό ορισμό της πιθανότητας.
  • Αναλύουμε τους κανόνες λογισμού πιθανοτήτων.
  • Παρουσιάζουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα με μεθοδολογίες.
  • Σας δίνουμε την δυνατότητα να εξασκηθείτε σε κάθε μάθημα που παρακολουθείτε ,κάνοντας κλικ στο exam .Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των λύσεων.