Επισκόπηση διανυσμάτων powerpoint

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/presentation/d/1-p7dTXLVCXEQ1-XDgG4a7QRLLtl6QtI1sGTDZlAfwVw/preview” title=”Διανυσματα 1 episkophsh.ppsx” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_presentation_list.png” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]