Παράλληλη μεταφορά της παραβολής y=ax^2 -Δείτε με διάδραση π&ο

οι δρομείς είναι τα a ,u, v