Πως εφαρμόζουμε Κριτήριο Παρεμβολής σε συνάρτηση μηδενική επί φραγμένη 04:34