Οι επαναληπτικές παρουσιάσεις
γίνονται εντός του φροντιστηρίου μας σε αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες με διαδραστικό πίνακα και projector.[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/presentation/d/1q_fJOeaoWeGJO0QslOauRdcCEvGgEdY2hyk22e6J7TU/preview” title=”Επισκοπηση-ΓΝΩΣΤΟ-Β.ppsx” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_presentation_list.png” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

«ἐπανάληψις εἶναι μήτηρ πάσης μαθήσεως» Πλάτωνας(427 π.Χ.–347 π.Χ.)