Οι επαναληπτικές παρουσιάσεις
γίνονται εντός του φροντιστηρίου μας σε αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες με διαδραστικό πίνακα και projector.«ἐπανάληψις εἶναι μήτηρ πάσης μαθήσεως» Πλάτωνας(427 π.Χ.–347 π.Χ.)