Επαναληπτικές Παρουσιάσεις

Παρουσιάζουμε με εύληπτο και ευσύνοπτο τρόπο τα καίρια και ουσιώδη σημεία της ύλης κάθε μαθήματος σε 2 χρονικές περιόδους

Οι επαναληπτικές παρουσιάσεις
γίνονται

  • είτε εντός του φροντιστηρίου μας σε αίθουσες κατάλληλα εξοπλισμένες με διαδραστικό πίνακα και projector
  • είτε Online.

[google-drive-embed url="https://docs.google.com/presentation/d/1q_fJOeaoWeGJO0QslOauRdcCEvGgEdY2hyk22e6J7TU/preview" title="Επισκοπηση-ΓΝΩΣΤΟ-Β.ppsx" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_presentation_list.png" width="100%" height="400" style="embed"]